Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: Υποχρεώσεις Συναλλασσομένων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

1.   ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΔΙΑΑΠ/Γ2γ/26913 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ 1860/Β’/22-12-06).

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 – 13.00

2.      ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρα 1 και 2 του Ν. 2639/1998 όπως αντικαταστάθηκαν από τα ταυτάριθμα άρθρα του Ν. 3846/2010, ΦΕΚ 66/Α/17-5-10).

α. « Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες» (άρθρο 1 του Ν. 3846/2010).

Με το ανωτέρω άρθρο καταργείται πλέον από 11-5-10 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) και εφεξής η υποχρέωση, κατάθεσης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή έργου.

β. Με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου η προθεσμία γνωστοποίησης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας της έγγραφης ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης μειώνεται στις οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση της, όπως ισχύει και για τις συμφωνίες ή αποφάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.

3.         ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθ. 16, Ν. 2874/00, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και άρθρο 10 του Ν. 3846/2010).

α. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων όλου του προσωπικού εφάπαξ από 15/09 έως 15/11 εκάστου έτους.

β. Όταν γίνονται καινούργιες προσλήψεις ή αλλάζει η νομική εκπροσώπηση της επιχ/σης απαιτείται κατάθεση στην Επιθ/ση Εργασίας συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία νέα στοιχεία (εις τριπλούν) εντός δεκαπέντε (15) (ημερολογιακών) ημερών από την πραγματοποίηση της πρόσληψης ή της επέλευσης της μεταβολής.

γ. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, με οποιονδήποτε τρόπο (έστω και με φαξ, εφόσον επακολουθήσει εντός εύλογου χρόνου κατάθεση στην υπηρεσία), το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους

4.          ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ρεπό) – ( άρθ. 1 παρ. 2, 4 Β.Δ. 28-1-/4-2-38 & άρθ. 21 παρ. 8 Ν. 3144/03, Π.Δ. 93/86, άρθ. 3 της 51266/2955/1-12-75 απόφασης Υπουργού Απασχόλησης, έγγραφο 30811/25­6-07 Δ/νσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης).

α. Βιβλίο δρομολογίων για οδηγούς φορτηγών αυτ/των (πλην των περιπτώσεων που αυτά οδηγούνται από τον ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη/μέλη οικογένειας τους/μισθωτό μη οδηγό) και τουριστικών λεωφορείων (ασχέτως εάν οδηγούνται από τον ιδιοκτήτη ή μισθωτό οδηγό) πρέπει να θεωρείται κάθε τρίμηνο.

β. Με βιβλιάρια εργασίας (ρεπό) οφείλουν να εφοδιάζουν οι ιδιοκτήτες ή Δ/ντες τουριστικών λεωφορείων τον οδηγό και βοηθό αυτών, όπου αναγράφεται και η ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης αυτών και τα οποία θεωρούνται κάθε πρώτη εκάστου μηνός.

Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται και ως εργοδότες στα δικά τους λεωφορεία (όχι όμως και για τους ιδιοκτήτες που οδηγούν οι ίδιοι τα λεωφορεία τους για λογαριασμό των τουριστικών γραφείων, οπότε και υποχρεούνται να τηρούν και οι ίδιοι βιβλιάρια εργασίας).

5.    ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (άρθρο 8 παρ. 1,2 Ν. 1837/1989, άρθρο 4 Ν. 3144/03).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

α. Δύο (2) φωτογραφίες παντός τύπου,

β. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου που βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας και οικογενειακής κατάστασης του ανηλίκου,

γ. Βεβαίωση του εργοδότη ότι προτίθεται να απασχολήσει τον ανήλικο στην επιχείρηση του με συγκεκριμένη ειδικότητα, εφόσον εκδώσει βιβλιάριο εργασίας

6.   ΑΔΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( Ν.Δ. 748/66 ).

Αίτηση του εργοδότη (εις διπλούν) που συνοδεύεται από πίνακα, στον οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, η ειδικότητα, το ωράριο εργασίας, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν συγκεκριμένη Κυριακή και η αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης που θα χορηγηθεί την εβδομάδα που ακολουθεί, εφόσον η εργασία υπερβαίνει τις 5 ώρες.

7.    ΑΔΕΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ν. 3385/05).

Ο εργοδότης επιδίδει στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας έγγραφο- αναγγελία (εις διπλούν) της επικείμενης υπερωριακής απασχόλησης, πριν από την πραγματοποίηση της, όπου αναγράφεται η αιτία της υπερωριακής εργασίας, το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα και ο αριθμός των απασχολουμένων ανδρών και γυναικών, η ημερομηνία (χρονικό διάστημα) πραγματοποίησης και η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του ωραρίου, καθώς και το σύνολο των πραγματοποιηθεισών υπερωριών μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Η υποχρέωση αναγγελίας μπορεί να λάβει χώρα εκ των υστέρων μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης, για τις περιπτώσεις επείγουσας φύσης (περ. α, β, γ άρθρου 1 του Ν.Δ. 515/1970, π.χ. αναγγελία υπερωριών από την Ε.ΥΔ.Α.Π.).

8. ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ( άρθρο 9 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 27/6-4/7/1932, άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 και άρθρο 13 του Ν. 3846/2010).

Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο υπερωριών , στο οποίο τηρούνται και αναγράφονται όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και στο έγγραφο της αναγγελίας. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου η μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών». Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών δεν απαιτεί θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και πρέπει να διατηρείται από τον εργοδότη επί μία πενταετία από τη συμπλήρωσή του.

9. ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Για τους απασχολούμενους στα οικοδομικά και τεχνικά έργα πρέπει να τηρείται Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων απασχολουμένου προσωπικού, το οποίο αντικαθιστά την κατάθεση και ανάρτηση του πίνακα προσωπικού ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης (άρθρο 33 του Ν. 1836/89, ΦΕΚ 79/Α714-3-1989), αποτελείται από ένα διπλό φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του έργου και του υπόχρεου, θεωρείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και πρέπει να ευρίσκεται συμπληρωμένο στο χώρο εργασίας.

Δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου οι εργοδότες-ιδιοκτήτες για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους του ενός εργαζόμενους (Υ.Α. 1801/89, παρ. 1α,6). Επίσης, για εργασίες σε ασκεπή χώρο και έως τα μπετά.

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (άρθρο 27 Π.Δ. 1156/1977).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

α. Έγγραφο του εργοδότη τιτλοφορούμενο ως «Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Προϋπηρεσίας» (τουλάχιστον εις διπλούν), όπου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του εργαζόμενου και το χρονικό διάστημα απασχόλησής του στην επιχείρηση του πιστοποιούντος εργοδότη,

β. Ένσημα του Ι.Κ.Α. της αναγραφόμενης χρονικής περιόδου εργασίας,

γ. Φωτοαντίγραφο πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή αναγγελίας πρόσληψης/οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας συμβάσεως στον Ο.Α.Ε.Δ., από τα οποία προκύπτει το αληθές του περιεχομένου της βεβαιώσεως ως προς την ειδικότητα του εργαζομένου. Άλλως, εν περιπτώσει ελλείψεως των ανωτέρω, ένορκη βεβαίωση μαρτύρων στο Ειρηνοδικείο,

δ. Γνωμάτευση και θεώρηση της βεβαιώσεως από τις κατά τόπους επαγγελματικές οργανώσεις για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος για συγκεκριμένες και μόνο ειδικότητες εργαζομένων ( π.χ. ηλεκτρολόγοι, αρχιθερμαστές/θερμαστές, πρακτικοί μηχανικοί/μηχανοδηγοί, μηχανοδηγοί-χειριστές μηχανήματος εκτελέσεως τεχνικών έργων),

ε. Σε λοιπές περιπτώσεις (κυρίως διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π.), βεβαίωση προϋπηρεσίας θεωρείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μόνο εφόσον τούτο αναγράφεται ρητά στη συγκεκριμένη προκήρυξη και μόνο κατόπιν προσκομίσεως φωτοαντιγράφου της σχετικής προκήρυξης, που απαιτεί τέτοια θεώρηση.

11.      ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3762/09).

Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών, το οποίο πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, δεν χρειάζεται όμως θεώρηση. Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το βιβλίο αδειών (μεταξύ των οποίων και την υπογραφή του μισθωτού) αναφέρονται στον Ν. 3762/09. Τα στοιχεία πρέπει να παραμένουν στο αρχείο του εργοδότη επί πέντε (5) έτη.

12.     ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 8 του Ν. 549/1977 που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ και άρθρο 6 του Ν.3846/2010).

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας

13.    ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (άρθρα 8 & 28 Π.Δ. 106/2007).

Ισχύει πλέον το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α’/21-6-07) για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών από τις αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, στις οποίες οφείλουν να προσκομίζουν μεταξύ άλλων : (α) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και (β) βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του) ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει απασχόληση σε μισθωτή δραστηριότητα.

14.    ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (άρθρο 10 του Ν. 3198/1955 και άρθρο 4 του Ν. 3846/2010)

Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιορισθεί η οικονομική τους δραστηριότητα μπορούν αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νομίμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2000 (ΦΕΚ 252 Α’) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α’). Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στια οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.

15.         ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (άρθρο 7 παρ. 1 περ. ιδ’ του Ν. 2639/98, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 περ. ιδ’ του Ν. 3846/2010).

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρίσταται κατά τη διαδικασία επίλυσης των αναφυόμενων ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τον νομίμου εκπροσώπου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου τρίτου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν παρασταθεί, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2639/98.

16.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Υ.Α. 16802/667/27-8-2010, άρθρο 10- ΦΕΚ1345/Β’).

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους σπουδαστές/μαθητές/ φοιτητές στον πίνακα προσωπικού τους.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

1. ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ:

 ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 13:00

(ΔΙΑΑΠ/Γ2γ/26913 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ 1860/Β 722-12-06)

2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

Α. Δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Γιατρού

Εργασίας (ΓΕ)

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, ενώ σε όσες απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού εργασίας (άρθρο 8, Ν. 3850/2010).

Επιπλέον, υποχρέωση απασχόλησης Ιατρού Εργασίας υφίσταται στις περιπτώσεις έκθεσης των εργαζομένων σε μόλυβδο (Π.Δ. 94/1987) και αμίαντο (Π.Δ. 212/2006), καθώς και στις περιπτώσεις έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες (Π.Δ. 399/1994) και βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.186/1995), εάν τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης για τους υφιστάμενους κατά την εργασία κινδύνους καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων. .

Ο εργοδότης, πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ ή/και ΓΕ σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την τυχόν απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση, το χρόνο απασχόλησής τους με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων, τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης ΤΑ ή/και ΓΕ και λοιπές συναφείς πληροφορίες. (άρθρο 9, Ν. 3850/2010).

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ και του ΓΕ, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους, αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στις καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ώρες παρουσίας του ΤΑ και του ΓΕ στην επιχείρηση. Κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (παρ. 3γ, άρθρο 21, Ν. 3850/2010).

Επισημαίνεται της αναγραφής στους πίνακες καταστάσεων εργασίας, πρέπει να προηγείται έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. (παρ. 8, άρθρο 9, Ν. 3850/2010).

Συγκεκριμένα, για την ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

❖      Κοινά δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ

  1. Έντυπο με τίτλο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Το εν λόγω έντυπο υφίσταται σε δύο τύπους «Έντυπο Ι» και «Έντυπο ΙΙ», το δεύτερο εκ των οποίων αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν παραρτήματα. Στα έντυπα αυτά αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του ΤΑ / ΓΕ, η σχέση εργασίας, ο χρόνος ετήσιας απασχόλησης ΤΑ / ΓΕ και το πρόγραμμα εργασίας τους (παρ. 4, άρθρο 9 του Ν. 3850/2010).
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑ & ΓΕ σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ σε περίπτωση υπαλλήλου της επιχείρησης ή υπηρεσίας (παρ.5 και 6, άρθρο 9 του Ν. 3850/2010).

❖      Επιπλέον δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων ΤΑ

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (παρ. 4, άρθρο 9 & παρ. 1, άρθρο 11, Ν. 3850/2010)
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ για τους εργοδότες που θα αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα ΤΑ στην επιχείρησή τους (παρ. 4, 5 και 6, άρθρο 12 του Ν. 3850/2010)

άρθρο 11, Ν. 3850/2010)

❖ Επιπλέον δικαιολογητικά για ανάθεση καθηκόντων ΓΕ

  1. Βεβαίωση άσκησης της ιατρικής ειδικότητας από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο
  2. Για τους Ιατρούς που δεν κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, αλλά άλλη ειδικότητα, στοιχεία που να αποδεικνύουν άσκηση καθηκόντων ΓΕ έως τις 15 Μαΐου 2009.
  3. Για τους Ιατρούς χωρίς ειδικότητα, βεβαίωση από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν επταετή άσκηση καθηκόντων ΓΕ.
  4. Οι Γιατροί που εργάζονται στο ΙΚΑ και θέλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα του ΓΕ θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του ΙΚΑ που τους επιτρέπει να εργαστούν και ως ΓΕ.

Β. Έντυπο Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος

Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας (Ε.Ε.), στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος (παρ. 2α, άρθρο 43, Ν. 3850/2010).

Για την αναγγελία στην Ε.Ε. παρέχεται ειδικό Έντυπο Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος από τις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες. Το εν λόγω έντυπο δύναται να αποσταλεί και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Γ. Έντυπο Αναγγελίας Επαγγελματικών Ασθενειών

Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. (παρ. 4, άρθρο 18, Ν. 3850/2010).

Για την αναγγελία στην Ε.Ε. παρέχεται ειδικό Έντυπο Αναγγελίας Επαγγελματικής Ασθένειας από τις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες. Το εν λόγω έντυπο δύναται να αποσταλεί και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Δ. Έντυπο Γνωστοποίησης Έναρξης Οικοδομικών Εργασιών

Προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου ή – όταν δεν υπάρχει – ο κύριος του έργου πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση (άρθρο 3 παρ. 12 Π.Δ. 305/1996).

Το περιεχόμενο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996.

Ε. Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

Με την επιφύλαξη της παρ. 2, του άρθρου 3, του Π.Δ. 212/2006, σε κάθε δραστηριότητα κατά την οποία οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου ή – αν δεν υπάρχει – ο κύριος του έργου υποχρεούται, το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν αρχίσουν οι εργασίες, να γνωστοποιεί εγγράφως στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, Π.Δ. 212/2006.

ΣΤ. Σχέδιο διάσωσης και διαφυγής σε ναυπηγικές εργασίες άνω των 100 ατόμων

Όταν ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του 100, ο εργολάβος ή υπεργολάβος ολόκληρου του έργου, υποχρεούται να αναθέτει την εκπόνηση και να υλοποιεί τη μελέτη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1568/1985.

Λιμενική Αρχή (παρ. 5, άρθρο 4, Π.Δ. 70/1990)

Ζ. Γνωστοποίηση παύσης εργασιών ΤΑ σε πλοία

H ανάληψη καθηκόντων ΤΑ σε πλοία, πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στη αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Ομοίως, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα και η παύση από τα καθήκοντα αυτά μετά το πέρας των εργασιών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (άρθρο 5, Κ.Υ.Α. οικ. 16935/Δ10.104/2010).

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ

Α. Βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας

Αφού ορισθεί ΤΑ ή/και ΓΕ, προσκομίζεται, από το συναλλασσόμενο, το βιβλίο υποδείξεων ΤΑ ή/και ΓΕ (ένα απλό τετράδιο φυλλομετρημένο), το οποίο θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Σε περίπτωση συμπλήρωσης ή απώλειας του βιβλίου υποδείξεων, κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση και θεωρείται νέο (άρθρο 14, Ν. 3850/2010).

Β. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας

Σε τεχνικά έργα τηρείται, υπό προϋποθέσεις, Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται θεωρημένο από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., κατόπιν προσκομίσεως της οικοδομικής άδειας (άρθρο 113, Π.Δ. 1073/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1396/1983, άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3, παρ.14)

Το περιεχόμενο του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας καθορίζεται με την Υπ. Απόφαση 130646/1984).

4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

■ Αποτελέσματα μετρήσεων φυσικών, χημικών & βιολογικών παραγόντων

■ Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν Μηχανήματα έργου Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Διπλώματα Χειριστών

■ Βεβαιώσεις μηχανικών για εξοπλισμό εργασίας, για Ασφαλή Ικριώματα, για Ιδιοκατασκευές

■ Καταγγελίες Συνδικαλιστικών Οργανώσεων & Εργαζομένων: Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν εγγράφως επωνύμως ή και τηλεφωνικά, προφορικά & ανωνύμως.

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu