Πίνακες Κατωτάτων Ορίων Αποδοχών μετά την 14.2.2012

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012

Μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 Υπ. Εργασίας

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0- 3

26,18 €

0,00 €

2,62 €

26,18 €

28,80 €

3- 6

26,18 €

1,31 €

2,62 €

27,49 €

30,11 €

6- 9

26,18 €

2,62 €

2,62 €

28,80 €

31,42 €

9-12

26,18 €

3,93 €

2,62 €

30,11 €

32,73 €

12-15

26,18 €

5,24 €

2,62 €

31,42 €

34,04 €

15-18

26,18 €

6,55 €

2,62 €

32,73 €

35,35 €

18-ΑΝΩ

26,18 €

7,85 €

2,62 €

34,03 €

36,65 €

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0- 3

22,83 €

0,00 €

2,28 €

22,83 €

25,11 €

3- 6

22,83 €

1,14 €

2,28 €

23,97 €

26,25 €

6- ΑΝΩ

22,83 €

2,28 €

2,28 €

25,11 €

27,39 €

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 14/2/2012 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0- 3

586,08 €

0,00 €

58,61 €

586,08 €

644,69 €

3- 6

586,08 €

58,61 €

58,61 €

644,69 €

703,30 €

6- 9

586,08 €

117,22 €

58,61 €

703,30 €

761,91 €

9-ΑΝΩ

586,08 €

175,82 €

58,61 €

761,90 €

820,51 €

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 14/2/2012 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0- 3

510,95 €

0,00 €

51,10 €

510,95 €

562,05 €

3- ΑΝΩ

510,95 €

51,10 €

51,10 €

562,05 €

613,15 €

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu