Δίδυμα τέκνα δημοσίων υπαλλήλων: Παρατείνεται κατά το ήμισυ η διάρκεια της ειδικής 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών στις περιπτώσεις δίδυμης κύησης (απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

Κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για εντολέα του γραφείου μας, εκδόθηκε από το δικαστήριο η παρακάτω απόφαση που δικαιώνει εν μέρει τακτική υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ., μητέρα διδύμων τέκνων, η οποία ζήτησε από την Υπηρεσία της να της χορηγηθεί εις διπλούν η προβλεπόμενη στο άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, λόγω της δίδυμης τεκνοποίησής της.  Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την σχολιαζόμενη απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την δικαίωση και άλλων γονέων διδύμων, τριδύμων κλπ τέκνων, καθώς, μέχρι πρόσφατα, η σχετική νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων έκρινε ότι οι γονείς δίδυμων, τρίδυμων κ.λπ. τέκνων δεν δικαιούνται επιπλέον άδειας για την ανατροφή των τέκνων τους.

Σ. Μαρτίνοβιτς

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

Αριθμός Απόφασης 2851/2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Ζ΄

Με μέλη τους: Ιωάννη Κυριάκο, Πρόεδρο Εφετών, Σταματίνα Ρεκούμη και Σοφία Τσαούση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13 Δεκεμβρίου 2011, με Γραμματέα την Ελευθερία Καλαϊτζάκη, για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο με αριθμό καταχώρησης ΑΚ 1473/21-4-2011

της Γ., κατοίκου …, η οποία παραστάθηκε μαζί με τη δικηγόρο Αγγελική Ψύχα

κατά των: 1) Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του ΝΣΚ Αθανάσιο Τσιοκάνη και 2) του ΝΠΔΔ …, που δεν παραστάθηκε.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:

την εισηγήτρια της υπόθεσης. Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Σοφία Τσαούση, που διάβασε την έκθεσή της και εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν,

τη δικηγόρο της αιτούσας, που ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ζήτησε την απόρριψη της αίτησης.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, και αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασισε τα εξής:

1.     Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης ακύρωσης κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (βλ. Τα υπ’αριθ. 1142267 και 2899986 σειράς Α’ ειδικά έντυπα παραβόλου).

2.    Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, ζητείται από την αιτούσα, η ακύρωση της υπ’αριθ. 975/17-3-201 1 απόφασης της διοίκησης του ΜΠΔΔ Μ. με την οποία απερρίφθη το αίτημα της να της χορηγηθεί εκ νέου ειδική εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή τέκνου, λόγω δίδυμης τεκνοποίησης.

3.    Επειδή, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρέπει να αποβληθεί για το λόγο ότι δε νομιμοποιείται παθητικά ενόψει της προσβαλλόμενης πράξης και του αντικειμένου της διαφοράς.

4.    Επειδή, στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζεται ότι : «Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους», στη δε διάταξη της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι: «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Περαιτέρω, στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος, ορίζεται ότι: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα, είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας» Ενώ, στη διάταξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: « Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.».

5. Επειδή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της οδηγίας 96/34/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 3.6.1996 (L 145), σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας – πλαισίου για τη γονική άδεια, η οποία συνήφθη στις 14.12.1995 από τις διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα (UNICE, CEEP και CES), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.12.1997 (L 10/16.1.1998), στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώνεται, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις διατάξεις της οδηγίας αυτής, η αρχή της εναρμόνισης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, ως φυσικό συμπλήρωμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και ως μέσο για την ουσιαστική εφαρμογή της, με την αναγνώριση στους εργαζόμενους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχου προσωπικού δικαιώματος να λαμβάνουν γονική άδεια, για να μπορούν να ασχοληθούν με την ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός, ο συνδυασμός των επαγγελματικών τους ευθυνών με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα, στο πλαίσιο tojv διατάξεων αυτών επιβάλλεται στον εθνικό νομοθέτη να καθιερώσει σύστημα γονικής άδειας το οποίο, αναλόγως με την υφιστάμενη στο οικείο κράτος μέλος κατάσταση, εξασφαλίζει στους γονείς διδύμων μεταχείριση λαμβάνουσα προσηκόντως υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες (βλ. Δ.Ε.Ε. C-149/2010).

6. Επειδή εξάλλου στο ν. 3528/2007 (26 Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ορίζεται, ότι: « Αρθρο 51 Άδειες χωρίς αποδοχές. 1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. 2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 3…. 4… 5… 6…», «Άρθρο 52. Άδειες μητρότητας. 1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού», «Άρθρο 53 Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις 1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. 2. Στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Η μητέρα υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. 3. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 για το ίδιο διάστημα. 4. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα. 5…. 6…».

7. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα είναι μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του ΝΠΔΔ Μ. Με την υπ’αριθ. 975/1-2-2011 αίτησή της προς τη Δ/νση του Νοσοκομείου ζήτησε να της χορηγηθεί εκ νέου η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 εδ. βΛ του Υπαλληλικού Κώδικα ειδική εννεάμηνη άδεια μετά αποδοχών, για την ανατροφή του δευτέρου εκ των δίδυμων τέκνων της, που γεννήθηκαν στις 13-6-2009, σε συνέχεια της χορηγηθείσας ήδη εννεάμηνης άδειας για το ένα εξ αυτών. Η αίτηση αυτή απερρίφθη με την προσβαλλόμενη πράξη με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις ίου άρθρου 53 του ν 3528/2007 δεν προκύπτει δικαίωμα λήψης δεύτερης άδειας ανατροφής τέκνου για το δεύτερο τέκνο της, από τη στιγμή που προήλθε από δίδυμο τοκετό.

8. Επειδή, από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που παρατέθηκαν στην 6η σκέψη, διαπιστώνεται η παντελής απουσία μέτρων για την άμβλυνση των ειδικών αναγκών ανατροφής, που επωμίζονται οι γονείς των δίδυμων τέκνων, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η ισόρροπη επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή. Η έλλειψη αυτή, άγει σε παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αναλογικότητας (25 τταρ.1 και 4 Σ), της συνταγματικά κατοχυρωμένης προστασίας της οικογένειας (άρθρο 21 παρ. 1 Σ), της συνταγματικής επιταγής περί λήψεων μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος (άρθρο 21 παρ. 5), της αρχής της επιείκειας αλλά και των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου περί της εναρμονίσεως μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθόσον οι σχετικές εθνικές διατάξεις δεν εξασφαλίζουν την υλοποίηση της οδηγίας 96/34 Ε.Κ., (βλ. Δ.Εφ.Θεσσαλ. 479/2011 και ΔΕΕ C-149/2010) όπως βάσιμα υποστηρίζει και η αιτούσα. Ενόψει αυτών, το Δικαστήριο, κρίνει ότι προκειμένου να αποκατασταθούν οι ως άνω παραβιάσεις, που ανακύπτουν λόγω του κενού δικαίου που διαπιστώνεται, η γονική άδεια στην περίπτωση ανατροφής διδύμων πρέπει να παρατείνεται κατά το ήμισυ, (δηλαδή να χορηγείται γονική άδεια για τέσσερις και ήμισυ μήνες επιπλέον της εννεάμηνης γονικής άδειας που χορηγείται για το πρώτο από τα δίδυμα τέκνα). Κατά συνέπεια, η πλήρης απόρριψη του αιτήματος περί χορηγήσεως στην ήδη αιτούσα γονικής άδειας για το δεύτερο από τα δίδυμα τέκνα της δεν είναι νόμιμη και για τον λόγο αυτό, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή. Συνακόλουθα, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της διοίκησης του ΝΠΔΔ «Νοσοκομείο …» και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, για νέα νόμιμη κρίση.

9. Επειδή, μετά ταύτα πρέπει να αποδοθεί στην αιτούσα το παράβολο που κατέθεσε (άρθρο 36 παρ.4 π.δ/τος 18/1989) και να καταδικαοτεί το ΝΠΔΔ … στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, ύψους 625 ευρώ (άρθρο 275 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την 975/1-2-2011 απόφαση της διοίκησης του ΝΠΔΔ …

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, κατά τα οριζόμενα στο αιτιολογικό.
και
Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του κατατεθέντος παραβόλου

Καταδικάζει, το ΝΠΔΔ … στη δικαστική δαπάνη αιτούσας, ύψους 625 ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 22 Δεκεμβρίου 2011 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια επ’ ακροατηρίου συνεδρίαση, στις 30 Δεκεμβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu