Απολύσεις Υπαλλήλων & Εργατών – Αποζημιώσεις – Προειδοποίηση – Απαγόρευση Ομαδικών Απολύσεων: Συνοπτική Επισκόπηση, Πίνακες

Απόλυση χωρίς Προειδοποίηση:

Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) μετά από συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στην δική του επιχείρηση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που δικαιούται. Η περίοδος του πρώτου έτους θεωρείται πλέον εκ του νόμου «χρόνος δοκιμής» (Ν.2112/1920 και Β .Δ. 16/18.7.1920, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3899/2010)

Α. Αποζημίωση απολυόμενων υπαλλήλων:
Μηνιαίες τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα με συνθήκες πλήρους απασχόλησης πλέον 1/6 (ή αλλιώς επί 14/12), δηλαδή οι συνολικές αποδοχές (όχι μόνο μηνιαίοι μισθοί, αλλά και οι αναλογίες δώρων εορτών και επιδόματος αδείας) που θα έπαιρνε εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα αυτό.
π.χ. Υπάλληλος με Μηναίο μικτό μισθός 1.000 ευρώ, ο οποίος έχει προσληφθεί πριν δύο χρόνια (συμπληρωμένα) η αποζημίωση του είναι η ακόλουθη: 1.000 × 2 + 1/6 ή 1.000 × 2 × 14 / 12 = 2.333,33 €.

Σημείωση: με το Ν. 4093/2012, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων απροειδοποίητης απολύσεως ιδιωτικών υπαλλήλων που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: Αποζημίωση (πάντα με +1/6, εκτός από τους μήνες που υπολογίζονται με ανώτατο όριο τα 2.000 €):
Έως 1 έτος (Ν.3899/2010) 0 μήνας
Από 1 έτος συμπληρωμένο – 4 έτη 2 μήνες
Από 4 έτη συμπληρωμένα – 6 έτη 3 μήνες
Από 6 έτη συμπληρωμένα – 8 έτη 4 μήνες
Από 8 έτη συμπληρωμένα – 10 έτη 5 μήνες
Από 10 έτη συμπληρωμένα -11 έτη 6 μήνες
Από 11 έτη συμπληρωμένα -12 έτη 7 μήνες
Από 12 έτη συμπληρωμένα -13 έτη 8 μήνες
Από 13 έτη συμπληρωμένα -14 έτη 9 μήνες
Από 14 έτη συμπληρωμένα -15 έτη 10 μήνες
Από 15 έτη συμπληρωμένα -16 έτη 11 μήνες
Από 16 έτη συμπληρωμένα -17 έτη 12 μήνες
Από 17 έτη συμπληρωμένα -18 έτη 12 μήνες + 1 μήνας x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 18 έτη συμπληρωμένα -19 έτη 12 μήνες + 2 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 19 έτη συμπληρωμένα – 20 έτη 12 μήνες + 3 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 20 έτη συμπληρωμένα – 21 έτη 12 μήνες + 4 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 21 έτη συμπληρωμένα – 22 έτη 12 μήνες + 5 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 22 έτη συμπληρωμένα – 23 έτη 12 μήνες + 6 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 23 έτη συμπληρωμένα – 24 έτη 12 μήνες + 7 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 24 έτη συμπληρωμένα – 25 έτη 12 μήνες + 8 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 25 έτη συμπληρωμένα – 26 έτη 12 μήνες + 9 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 26 έτη συμπληρωμένα – 27 έτη 12 μήνες + 10 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 27 έτη συμπληρωμένα – 28 έτη 12 μήνες + 11 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο
Από 28 έτη συμπληρωμένα και πάνω 12 μήνες + 12 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

ΣΗΜ: Όταν προσδιορίζεται το ποσό της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του μισθωτού, δεν συνυπολογίζονται τα χρόνια υπηρεσίας του σε άλλον εργοδότη εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ μισθωτού και εργοδότη ή μεταβίβαση επιχείρησης από τον προηγούμενο εργοδότη στον τελευταίο προ της απολύσεως.

Β. Αποζημίωση απολυόμενων εργατοτεχνιτών:
Υπολογίζεται επί τη βάσει συγκεκριμένου αριθμού ημερομισθίων (βλ. πίνακα παρακάτω), ανάλογα του χρόνου απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη (ή και στο δικαιοπάροχό του, αν υπάρχει συμφωνία, διαδοχή ή μεταβίβαση επιχείρησης). Και πάλι στο γινόμενο (αριθμός ημερομισθίων × ημερομίσθια αποζημίωσης) προστίθεται το 1/6 (αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας), εκτός από τις περιπτώσεις οικοδόμων που δεν λαμβάνουν τα δώρα και τα επιδόματα από τον εργοδότη τους, αλλά από Ειδικό Λογαριασμό του ΙΚΑ («δωρόσημα»). Προειδοποίηση απολύσεως στους εργατοτεχνίτες δεν προβλέπεται στο νόμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ (Β.Δ. 16/18.7.20, ΕΓΣΣΕ )

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Αποζημίωση (+1/6, εκτός οικοδόμων):
Από 2 μήνες -1 έτος 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο – 2 έτη 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα – 5 έτη 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα -10 έτη 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα -15 έτη 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα – 20 έτη 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα – 25 έτη 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα – 30 έτη 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και πάνω 165 ημερομίσθια

Απόλυση με Προειδοποίηση (μόνο για υπαλλήλους):
Με την παρ. 2 του άρθρου 74  Ν 3863/2010, τίθενται νέοι χρόνοι προειδοποίησης (βραχύτερης διάρκειας) για την απόλυση μισθωτού, προκειμένης της καταβολής της αποζημιώσεως μειωμένης κατά το ½. Έτσι, έχουμε την νέα διαμορφούμενη κλίμακα αποζημιώσεων, κατόπιν προειδοποίησης. Να σημειωθεί ότι, η κλίμακα των αποζημιώσεων, χωρίς προειδοποίηση, παραμένει ως έχει διαμορφωθεί από τους Ν2112/1920 και 3198/1955 και τροποποιήθηκε με το Ν. 3899/2010.

Σημείωση: με το Ν. 4093/2012, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων απολύσεως με προειδοποίηση ιδιωτικών υπαλλήλων που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

2 μήνες – 1 χρόνος

1 μήνας

0

1 – 2 χρόνια

1 μήνας

1 μήνας

2 – 4 χρόνια

2 μήνες

1 μήνας

4 – 5 χρόνια

2 μήνες

1,5 μήνας

5 – 6 χρόνια

3 μήνες

1,5 μήνας

6 – 8 χρόνια

3 μήνες

2 μήνες

8-9 χρόνια συμπληρωμένα

3 μήνες

2,5 μήνες

10 χρόνια συμπληρωμένα

4 μήνες

3 μήνες

11 χρόνια συμπληρωμένα

4 μήνες

3,5 μήνες

12 χρόνια συμπληρωμένα

4 μήνες

4 μήνες

13 χρόνια συμπληρωμένα

4 μήνες

4,5 μήνες

14 χρόνια συμπληρωμένα

4 μήνες

5 μήνες

15 χρόνια συμπληρωμένα

5 μήνες

5,5 μήνες

16 χρόνια συμπληρωμένα

5 μήνες

6 μήνες

17 χρόνια συμπληρωμένα

5 μήνες

6 μήνες + 1/2 μήνας x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

18 χρόνια συμπληρωμένα

5 μήνες

6 μήνες + 1 μήνας x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

19 χρόνια συμπληρωμένα

5 μήνες

6 μήνες + 1,5 μήνας x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

20 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 2 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

21 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 2,5 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

22 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 3 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

23 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 3,5 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

24 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 4 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

25 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 4,5 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

26 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 5 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

27 χρόνια συμπληρωμένα

6 μήνες

6 μήνες + 5,5 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

28 χρόνια συμπληρωμένα
και άνω

6 μήνες

6 μήνες + 6 μήνες x 2.000 κατ’ ανώτατο όριο

ΣΗΜ: Εάν ο εργοδότης δεν κάνει χρήση της προειδοποίησης, υποχρεούται στην καταβολή της πλήρους αποζημίωσης, της προβλεπόμενης από τις διατάξεις των Ν2112/1920 και 3198/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3899/2010 (βλ. ανωτέρω).

Καταβολή Αποζημίωσης σε δόσεις (για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες):

Με την  παρ. 3 άρθρου 74 Ν. 3863/2010, μεταβάλλονται οι όροι καταβολής σε δόσεις της οφειλομένης από τον εργοδότη αποζημιώσεως λόγω απολύσεως μισθωτού. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης σε δόσεις, ως ο ακόλουθος πίνακας

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΔΟΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Έως 2 μισθούς

Άπαξ

Με την απόλυση

Ολόκληρο

Άνω των 2 μισθών

Μισθοί: 2 + υπόλοιπο

1η δόση = με την απόλυση
2η δόση = με την συμπλήρωση διμήνου
επόμενες = διμηνιαίες

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας το
ισοδύναμο 2
μισθών
ισοδύναμο  2  μισθών

Με την παρ. 4 άρθρου 74 Ν3863/2010, ρυθμίζονται θέματα απόλυσης, με οποιονδήποτε τρόπο, εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Οι απολυόμενοι έχουν το δικαίωμα αυτασφάλισης, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία καταγγελίας της σχέσεως εργασίας. Ο εργοδότης μετέχει  στο κόστος αυτασφάλισης, ως ακολούθως:
Ηλικία απολυομένου 55 – 60 ετών, το 50% του κόστους
Ηλικία απολυομένου 60 συμπληρωμένων – 64 ετών, το 80% του κόστους.
Η ανωτέρω κάλυψη του κόστους μπορεί να ισχύσει μέχρι 3 χρόνια.
Το υπολειπόμενο  50% ή 20%, κατά περίπτωση, μπορεί να καλύψει ο ΟΑΕΔ, από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ, μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης.
Η απόλυση εργαζομένων των ηλικιών 55 έως 64 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των εργαζομένων.

Απαγόρευση Ομαδικών Απολύσεων:
Με το Ν 3863/2010 άρθρο 74 παρ. 1 τίθενται νέα όρια, πέραν των οποίων οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές και απαγορεύονται.

Είδος Επιχείρησης:

Απολύσεις ανά μήνα:

α) επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 19 εργαζόμενους

Δεν τίθεται όριο

β) επιχειρήσεις που απασχολούν 20 έως 150 εργαζόμενους

Μέχρι 6 εργαζόμενους

γ) επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 150 εργαζομένους

5% απασχολουμένων
με ανώτατο όριο τους
30 εργαζομένους

Ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 – 64 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο.

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu