Έγγραφο υπ’αρ. 4355/16/3.3.2011 Υπουργείου Εργασίας: «Εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας»

Στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σκιαγραφούνται τα βασικά σημεία του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτό οι «μνημονιακοί» νόμοι 3846/2010 και 3899/2010 (δυστυχώς όμως όχι τόσο διεξοδικά όσο θα έπρεπε, ειδικά εν όψει του πρόσφατου της ρύθμισης με αποτέλεσμα να μένει πλήθος «γκρίζων» σημείων για εργοδότες και εργαζομένους). Η εφαρμογή του «νέου» συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στην πράξη, στις εργασιακές σχέσεις, μόλις πρόσφατα άρχισε να φθάνει στα δικαστήρια και ήδη εκδίδονται αποφάσεις που με βεβαιότητα θα αποτελέσουν νομολογιακό προηγούμενο και κατευθυντήρια γραμμή σε μελλοντικές υποθέσεις (βλ. χαρακτηριστικά αναρτημένη υπ’αρ. 4422/2012 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαβάστε εδώ, και 8606/2011 ιδίου δικαστηρίου με όμοια κρίση εδώ)

Α. Κυριακίδης

Έγγραφο υπ’αρ. 4355/16/3.3.2011 Υπουργείου Εργασίας: «Εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας»:

Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλαα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α’) που αντικαθιστά το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’) όπως αυτό είχε αντκατασταθεί με το άρθρο 2 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α’), και μετά την αντικατάσταση του τρπτου εδαφίου της με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’), προβλέπει τα εξής:

«3. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά την διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Αν περιορισθούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπόρα, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους ταΜ εργαζομένων, σύμφορα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Α’) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α’).
Οι συμφωνίες ή αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
4. Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται κατά την εξής σειρά προτεραιότητας:
α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία τη θέση ή την ειδικότητά τους,
β) οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης,
γ) το συμβούλιο εργαζομένου,
δ) εάν ελλείπουν συνδκαλστκές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένου, η ενημέροχτη και διαβούλευση γίνεται με το σύνολο  των εργαζομένου. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης…»

Β) Όπως προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βασική προϋπόθεση για την επιβολή συστήματος εκ περπτροπής απασχόλησης με απόφαση του εργοδότη εναι η ύπαρξη οικονομκών προβλημάτων στην επιχείρηση. Επιβάλλεται με απόφαση του εργοδότη αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, μετά από ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένου ή ενημέρωση και διαβούλευση με το σύνολο των εργαζομένων, όταν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι τους, χωρίς να απαιτείται συμφωνία των ενδιαφερομένων κατά τη διαβούλευση.
Σκοπός της επιβολής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης είναι η αντιμετώπιση πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και την αποφυγή απολύσεων.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι μπορεί να επιβληθεί μέχρι εννέα μήνες εντός του ημερολογιακού έτους εφάπαξ ή τμηματικά, χωρίς να τίθενται χρονικοί περιορισμοί στα μεσοδιαστήματα της επιβολής. Το εν λόγω δικαίωμα δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά αλλά εντός τοw πλαισίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 281 ΑΚ) και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

Γ) Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι η επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης αποτελεί ηπιότερο μέτρο της καταγγελίας της σύμβασης δεδομένου ότι επιβάλλεται ως μέτρο προληπτικό κατά των απολύσεων (…«αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας»…,), γι’αυτό η επιβολή της αποκλείει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οποία για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζόμενου στην πλήρη απασχόληση. Ως εκ τούτου ο υπολογισμός της αποζημίωσης θα γίνει με βάση τις αποδοχές που θα λάμβαναν οι
εργαζόμενοι υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu