Έγγραφα, Στοιχεία Ελέγχου που θεωρούνται από Επιθεώρηση Εργασίας – Χρόνος διατήρησής τους στο αρχείο επιχείρησης (Πίνακας, διατάξεις)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ 10 έτη (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2556/1997)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΟΧΙ 5 έτη (άρθρο 6 του Ν. 3762/2009)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΝΑΙ Δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου. Χρήσιμο ωστόσο είναι να φυλάσσεται στο αρχείο επί μια δεκαετία
Β.Η.Δ.ΑΠ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΑΙ 2 έτη από το πέρας του έργου (άρθρο 2 της AYE 1801/1989)
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΝΑΙ Τα βιβλιάρια εργασίας ισχύουν για τον αναγραφόμενο σε αυτά χρόνο και αναθεωρούνται κατ’ έτος ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (άρθρο 4 AYE 1390/1989)
ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΡΕΠΟ) ΝΑΙ 2 έτη (Π.Δ. 93/1986)
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κ.ΛΠ. ΟΧΙ 2 έτη (άρθρο 7 του Ν. 3762/2009)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δεν θεωρούνται αλλά υποβάλλονται για κύρωση (άρθρο 1 Ν.Δ. 3789/1957). Δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΙ Δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου. Χρήσιμο ωστόσο είναι να φυλάσσονται στο αρχείο επί μια δεκαετία

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu