Άδειες εργαζομένων (συνολική επισκόπηση)

Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας   ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια  με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια  αυτή χορηγείται   από τον εργοδότη αναλογικώς(ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα  που ασχολήθηκε  ο εργαζόμενος  στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας  20 εργασίμων ημερών  επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργασίμων ημερών   επί εξαημέρου η οποία αντιστοιχεί  σε 12μήνες συνεχούς απασχόλησης.

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ  ΤΟ 1ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

Για το πρώτο ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο προσλήφθηκε ο μισθωτός, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία- ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται στις 20 ημέρες, στις επιχειρήσεις που έχουν πενθήμερο και στις 24 ημέρες, στις επιχειρήσεις που έχουν εξαήμερο, θα πρέπει να χορηγείται  από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμα και άν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (αρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του αρ.3 του Ν.4504/1966). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στο αρ.3 του Ν.Δ.3755/1957, καθώς  και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορηγήσεως από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%,όχι όμως και του επιδόματος αδείας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά  την άδειά του, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον ίδιο εργοδότη. Η αναλογία   της άδειας υπολογίζεται εκ νέου όπως και κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, μέ βάση τις 20 ημέρες επί πενθημέρου και τις 24 ημέρες επί εξαημέρου.

Κατά  τη διάρκεια  του έτους  αυτού και κατά  το χρονικό σημείο συμπληρώσεως 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Ως εκ’ τούτου, η άδεια κατά το δεύτερο ημερολογιακό  έτος, η οποία θα πρέπει  να χορηγηθεί από τον εργοδότη αναλογικώς ή ολόκληρη στο τέλος, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, φτάνει στο ύψος των 21   εργασίμων ημερών επί πενθημέρου και 25 εργασίμων  ημερών επί εξαημέρου. Συνεπώς η μή χορήγησή της  συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών αδείας προσαυξημένων 100%, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις   που αναφέρθηκαν για το πρώτο ημερολογιακό έτος(υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κλπ), όχι όμως και του επιδόματος αδείας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο  ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός  δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του  και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια θα φτάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.

Η διάταξη του αρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του αρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές  καθώς και το επίδομα άδειας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται  η συνέχεια της ισχύος των κείμενων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

Σχηματικά, έχουμε τα παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΕΙΩΝ(κατά το Ν.3302/2004).

Υπάλληλοι και εργ/τες με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12έτη  μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Ημερολογιακά έτη απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη Μισθωτοί απασχολούμενοι με πενθήμερο Μισθωτοί απασχολούμενοι με εξαήμερο Αποδοχές αδείας και Επιδόματος  με 6ήμερο και 5νθήμερο
1ο έτος από προσλήψεως μέχρι 31-12. 2ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης   μέχρι εξαντλήσεως  του συνολικού αριθμού ημερών αδείας (20/12Χμήνες απασχόλησης) το γινόμενο που θα προκύπτει κάθε φορά θα στρογγυλοποιείται. 2ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού αριθμού (24/12 Χ μήνες απασχόλησης). 2ημερομίσθια  ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχολήσεως  από την πρόσληψη μέχρι 31-12
2ο έτος     από 01-01 μέχρι συμπληρώσεως 12 μήνου από την πρόσληψη
τμήματα αδείας ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας από 01-01 έως 31-12. Αν δεν χορηγηθούν τμήματα αδείας, υποχρεωτική χορήγηση αδείας ως σύνολο μέχρι 31-12. 21 ημέρες για όλο το έτος. 2ημέρες για κάθε μήνα  απασχόλησης  (20/12 Χ μήνες απασχόλησης).
Στρογγυλοποίηση  του γινομένου που θα προκύπτει.
25 ημέρες για όλο το έτος 2ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (24/12 Χ μήνες απασχόλησης). από 01-01 μέχρι συμπληρώσεως 12μήνου 2ημερομίσθια (24/12) ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχολήσεως.
2ο έτος  απο συμπληρώσεως του 12μήνου έως 31-12
τμήματα αδείας ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας από 01-01 έως 31-12. Αν δεν χορηγηθούν τμήματα αδείας, υποχρεωτική χορήγηση αδείας ως σύνολο μέχρι 31-12. 21 ημέρες  (21/12Χμήνες απασχόλησης ). Στρογγυλοποίηση του γινόμενου που θα προκύπτει ανάλογα με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους ζητείται η άδεια. 25 ημέρες (25/12 Χ μήνες απασχόλησης).
Στρογγυλοποίηση του γινόμενου που θα προκύπτει ανάλογα με τον αριθμό των μηνών  για τους οποίους ζητείται η άδεια.
από συμπληρ.12μηνου μέχρι 31-12:
25/12 ημερομίσθια. Συνολικά για όλο το έτος 25ημερομίσθια ή 1 μηνιαίος μισθός.
3ο έτος  και τα επόμενα Μισθωτοί απασχολούμενοι με 5νθήμερο Μισθωτοί απασχολούμενοι με 6ήμερο Αποδοχές αδείας και επιδόματος  με 5νθήμερο   και 6ήμερο.
Ολόκληρη η άδεια  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους ακόμα και την 01-01 24μην.συμπλ.(2έτη):
21
36  »           » (3έτη):
22ημέρες
24μην.συμπλ.(2έτη) 25
36 μήν. συμπλ.(3έτη) 26
1μηνιαίος μισθός ή 25ημερομίθια ,
1μηνιαίος μισθός ή 26ημερομίσθια.
*σύν τόσα εικοστά πέμπτα, όσες εργάσιμες μέρες λαμβάνονται  από τον επόμενο μήνα, προς συμπλήρωση των 26 ημερών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΕΙΩΝ(κατά το Ν.3302/2004).
Υπάλληλοι και εργ/τες με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία  10 έτη στον ίδιο εργοδότη και με συνολική προϋπηρεσία 12έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Ημερολογιακά έτη(διανυόμενα) στον ίδιο εργοδότη Μισθωτοί που απασχολούνται με 5νθήμερο Μισθωτοί που απασχολούνται με 6ήμερο Αποδοχές αδείας με απασχόληση  6ήμερου και 5νθημέρου Αποδοχές Επιδόματος αδείας με απασχόληση 6ημέρου και 5νθημέρου
κατά το 1ο έτος:
(από την πρόσληψη έως 31-12:
Υπολογισμός συνόλου αδείας με στρογγυλοποίηση)
25/12 για κάθε μήνα απασχόλησης.(25/12 Χ μήνες απασχόλησης). Στρογγυλοποίηση του γινομένου αναλόγως προς τον αριθμό των μηνών για τους οποίους ζητείται η άδεια. 30/12 για κάθε μήνα απασχόλησης (30/12Χμήνες απασχόλησης). 2,5 ημερομίσθια ή 2,5/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψη μέχρι 31-12. Ποσόν ίσο με αποδοχές αδείας με το όριο   του 1/2 μισθού ή των 13 ημερομισθίων συνολικώς.
κατά το 2ο έτος:
Ημέρες αδείας χορηγούμενες κατά τμήματα. Αν δεν χορηγηθεί σε τμήματα χορηγείται ολόκληρη   μέχρι 31-12.
25/12  για κάθε μήνα απασχόλησης (25/12Χμήνες απασχόλησης). Στρογγυλοποίηση του γινομένου αναλόγως προς τον αριθμό των μηνών για τους οποίους ζητείται η άδεια. 30/12 για κάθε μήνα απασχόλησης (30/12Χμήνες απασχόλησης). 2,5 ημερομίσθια ή 2,5/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψη μέχρι 31-12 1/2 του μισθού ή 13 ημερομίσθια συνολικώς. Χορηγείται κατά τμήματα ακολουθώντας τις αποδοχές αδείας.
κατά το 3ο έτος και εφ’ εξής:
Ολόκληρη  η άδεια σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους, ακόμη και την 01/01.
25ημέρες αδείας 30ημέρες αδείας 30/25 του μισθού ή 30 ημερομίσθια 1/2 του μισθού ή 13 ημερομίσθια καταβαλ-λόμενα μαζί με τις αποδοχές αδείας.

ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

Στην άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες (παρ1,3,του άρθρ.2 του Α.Ν. 539/45).Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ημέρες ασθενείας (κατά τις οποίες ο μισθωτός παρέμεινε στο σπίτι του ή νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο), που εμπίπτουν στο διάστημα της άδειας. Για τους μισθωτούς πενθήμερης εργασίας δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας, η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν εργασία λόγω πενθημέρου.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ο χρόνος χορηγήσεως  των  αδειών σύμφωνα με το άρθρο 4 του α.ν.539/45, καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας  μεταξύ μισθωτών και εργοδότη. Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να λάβουν την άδειά τους μέσα στο χρονικό απο 1η Μαίου μέχρι 30 Σεπτέμβρίου. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο που διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.

ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

Η άδεια χορηγείται ολόκληρη.

Από 11.5.2010, σύμφωνα με τo άρθρο 6 του Ν 3846/2010 (ΦΕΚ Α’ 66/11.5.2010) στoυς εργοδότες και μόνο για σοβαρούς λόγoυς παρέχεται τo δικαίωμα να χορηγήσουν τμηματικά την άδεια στoυς μισθωτούς τους, και στoυς μισθωτούς επιτρέπεται να ζητήσουν οι ίδιοι με έγγραφη αίτησή τoυς να τoυς χορηγηθεί τμηματικά η ετησία άδειά τoυς. Τα ανωτέρω ισχύουν με τις προϋποθέσεις τoυ εν λόγω άρθρου τo οποίο έχει ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών. Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου η προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση οπό την αρμόδιο υπηρεσία του ΣΕΠΕ διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας. Οι ρύθμισες της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια»

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της άδειας ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη τις «συνήθεις αποδοχές» που θα ελάμβανε αν πραγματικά απασχολούνταν  στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της άδειάς του. Στην έννοια  των συνήθων αποδοχών περιλαμβάνεται, ότι καταβάλλεται στο μισθωτό τακτικά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της εργασίας του, τόσο ο πάγιος μισθός ή το ημερομίσθιο, όσο και κάθε είδους πρόσθετες συμπληρωματικές παροχές, είτε σε χρήμα είτε σε είδος (όπως λ.χ. τροφή, κατοικία, ποσοστά, επιδόματα κλπ). Εκτός από τις αποδοχές της άδειας ο μισθωτός  δικαιούται και επίδομα αδείας. Το επίδομα αδείας  δεν μπορεί να υπερβεί για όσους αμείβονται  με μισθό το μισό μισθό και για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο τα 13 ημερομίσθια.

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Τόσο οι αποδοχές  αδείας  όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό   κατά την έναρξη της αδείας του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

ΠΟΤΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

Αν από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν χορηγηθεί η άδεια μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές άδειας αυξημένες στο 100% (διπλάσιο). Δεν διπλασιάζεται όμως το επίδομα άδειας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Απαγορεύεται η απασχόληση του μισθωτού κατά τη διάρκεια της άδειά του. Μάλιστα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΑΝ 539/1945 κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού για εγκατάλειψη του
δικαιώματο5 για κανονική άδεια ή παραίτηση από αυτό
ακόμη και με αυξημένες αποδοχές, θεωρείται ανύπαρκτη. Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται το δικαίωμα στoυς εργοδότες, που απασχολούν μισθωτούς άλλων εργοδοτών κατά τη διάρκεια της κανονικής τους αδείας να μην τους καταβάλουν τις αντίστοιχες αποδοχές

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Απαγορεύεται η καταγγελία  σύμβασης  κατά τη διάρκεια της άδειας του μισθωτού από τον εργοδότη. Η απαγόρευση  είναι  απόλυτη και δεν επιτρέπει την απόλυση για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση  που γίνει θεωρείται άκυρη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ

Απαγορεύεται η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος, έστω και αν ακόμα έχει γίνει συμφωνία εργαζομένου εργοδότη.

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ ΛΗΞΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου),  και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές  τις οποίες θα έπαιρνε  αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1 παρ.3 του Ν.1346/1983).αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως  προς τον χρόνο υπηρεσίας.

α. Κατά τον πρώτο ημερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψή του, δικαιούται να λάβει 2ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα  απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

β. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός επίσης δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, οπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13ημερομισθίων).

γ. Κατά το τρίτο ημερολογιακό  έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές  πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα  της λύσης της σχέσης εργασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (στον ίδιο εργοδότη) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
1 μήνας 2/25 μισθού 2 ημερομίσθια
2 μήνες 4/25 μισθού 4 ημερομίσθια
3 μήνες 6/25 μισθού 6 ημερομίσθια
4 μήνες 8/25 μισθού 8 ημερομίσθια
5 μήνες 10/25 μισθού 10 ημερομίσθια
6 μήνες 12/25 μισθού 12 ημερομίσθια
7 μήνες 14/25 μισθού 14 ημερομίσθια
8 μήνες 16/25 μισθού 16 ημερομίσθια
9 μήνες 18/25 μισθού 18 ημερομίσθια

Σημείωση: Ισχύει για όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (στον ίδιο εργοδότη) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
1 μήνας 2/25 μισθού 2 ημερομίσθια
2 μήνες 4/25 μισθού 4 ημερομίσθια
3 μήνες 6/25 μισθού 6 ημερομίσθια
4 μήνες 8/25 μισθού 8 ημερομίσθια
5 μήνες 10/25 μισθού 10 ημερομίσθια
6 μήνες 12/25 μισθού 12 ημερομίσθια
7 μήνες και άνω 1/2 μισθού 13 ημερομίσθια

Σημείωση: Ισχύει για όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Οι στρατευόμενοι μισθωτοί δεν δικαιούνται άδεια   κατά το διάστημα της στράτευσής τους. Αν όμως γνωστοποίησαν εγκαίρως στον εργοδότη τη μέλλουσα στράτευσή τους, δικαιούνται να λάβουν άδεια κατά το ημερολογιακό έτος στο οποίο εμπίπτει η στρατευσή τους, εφ όσον βέβαια υπάρχει χρόνος για τη λήψη της άδειας τους. Αν συνεχίσουν την εργασία τους στον ίδιο εργοδότη θα λάβουν κανονικά την άδεια τους, αν όμως δεν συνεχίσουν θα λάβουν αποζημίωση αδείας.

ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κλπ.

ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 – 2001)

Επίσης σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε παιδί. Οι άδειες αυτές είναι πρόσθετες και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής άδειας.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δίδεται άδεια γάμου μεγαλύτερη των 5 ημερών π.χ. 6 ημέρες για λογιστές, προσωπικό Α.Ε. – Ε.Π.Ε. επιχειρήσεων, προσωπικό καταστημάτων, σούπερ-μάρκετ, προσωπικό κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 7 ημέρες για επιχειρήσεις πετρελαίου – υγραερίου, 9 ήμερες για κλωστοϋφαντουργούς, 10 ημέρες για ατμοπλοϊκές – πρακτοριακές επιχειρήσεις, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, αγρονόμους – τοπογράφους – μηχανικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους ΕΜΠ κ.λ.π.

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων.

Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. 2000 – 2001, άρθρο 7). Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται κανονικά.

ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:

α)Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας  λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό,(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.

β)Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξι (6) επιπλέον μήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 -2003).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το μειωμένο ωράριο «άδεια» θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η/ εργαζόμενος/-η με αίτηση του /της να το ζητήσει εναλλακτικά  ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα  του παιδιού. Δηλαδή αντί για χρονικό διάστημα 30 μηνών (ή 130 εβδομάδων) να προσέρχεται ή να αποχωρεί 1 ώρα νωρίτερα από την εργασία του (συνολική απουσία 650 ωρών, αν ο/η εργαζόμενος εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα), μπορεί να ζητήσει να απουσιάσει συνεχόμενα 650 ώρες από την εργασία του, δηλαδή για 81 πλήρεις ημέρες. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά.

Κατά τη διάρκεια της κύησης και για 18 μήνες μετά τον τοκετό, απαγορεύεται η απόλυση της εργαζόμενης. Αν ο εργοδότης επιχειρήσει να απολύσει την εργαζόμενη του, τότε όχι μόνο η απόλυση θα είναι άκυρη, αλλά θα αντιμετωπίσει και πρόστιμο από 500 έως 50.000 €.

ΠΟΙΟΣ ΑΠO ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα.

Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (ΕΓΣΣΕ, 1993,άρθρο 9) και δεν πρέπει να δημιουργεί   δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχοληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 – 2001 άρθρο 8) την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι   γονείς, με χρονική αφετηρία  την ημερομηνία της υιοθεσίας.

ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Η γονική άδεια χορηγείται στους μισθωτούς κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα του αριθμού απασχολουμένων σ’ αυτήν . Επίσης κατά τον Ν. 2639/98 γονική άδεια χορηγείται σ’ όλους τους γονείς με σειρά προτεραιότητας, χωρίς δηλαδή το όριο που καθόριζαν τόσο ο Ν.1483/84, όσο και η ΕΓΣΣΕ της 9.6.93.(8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση). Η άδεια χορηγείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 3,5 έτη και η διάρκειά της μπορεί να φτάσει μέχρι και 3,5 μήνες για κάθε γονέα.

Οι προϋποθέσεις λήψεως της γονικής άδειας ανατροφής είναι:

1) η συμπλήρωση 1 έτους εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

2) το να απασχολείται ο άλλος γονιός έξω από το σπίτι.

Το χρονικό διάστημα της άδειας αρχίζει από τη στιγμή που λήγει η άδεια μητρότητας.

Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα παιδιά,το δικαίωμα των παιδιών είναι αυτοτελές για το κάθε ένα απ’ αυτά,

εφ’ όσον από την ημερομηνία που χορηγήθηκε για το προηγούμενο παιδί πέρασε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Αν και οι δύο γονείς πληρούν τις προϋποθέσεις λήψεως της γονικής αδείας ανατροφής, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος απ’ τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

Το δικαίωμα λήψεως της αδείας έχουν και όσοι έχουν υιοθετήσει παιδί. Σε περίπτωση διαστάσεως ή διαζυγίου ή χηρείας ή γεννήσεως τέκνου εκτός γάμου τη γονική άδεια και μέχρι 6 μηνών δικαιούται ο γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Μετά τη λήξη της γονικής άδειας ανατροφής, ο εργαζόμενος δικαιούται να επανέλθει στην εργασία του , στην ίδια ή σε παρόμοια θέση, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι κατώτερη από αυτήν που κατείχε πριν πάρει την γονική άδεια ανατροφής.

Ο χρόνος αποχής από την εργασία λόγω γονικής άδειας ανατροφής υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό αποδοχών τους (επιδόματα προϋπηρεσίας κλπ), για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως σε περίπτωση απολύσεως.

Με το άρθρο 5 του Ν.2335/95 προβλέπεται ότι ως χρόνος ασφαλίσεως υπολογίζεται και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Σχετικά με την καταβολή εισφορών, δικαιούται αυτό το χρόνο ο εργαζόμενος να συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών.(εγκ. ΙΚΑ 90/95).

Στο άρθρο 25 του Ν.2639/98 για πρώτη φορά μπήκε διάταξη, σύμφωνα με την οποία η καταγγελία σύμβασης που γίνεται εξ αιτίας της ασκήσεως του δικαιώματος για λήψη γονικής άδειας είναι άκυρη.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Στους εργαζόμενους – ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο – άγαμη γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.

Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συννενόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας χορηγείται άδεια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο εργαζόμενος γονέας θα πρέπει να απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 1 έτους στον ίδιο εργοδότη και β) ύπαρξη ασθενείας εξαρτωμένων από αυτόν μελών της οικογενείας του. Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι :

παιδιά μέχρι 16 ετών – φυσικά ή υιοθετημένα – και άνω των 16 εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους, με δυνατότητα αύξησής της σε 8 ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 12 για περισσότερα από δύο παιδιά (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2000 άρθρο 11).

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όταν έχει παιδιά μέχρι 16 ετών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζει ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία του για να επισκεφτεί το σχολείο των παιδιών. Η άδεια είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ημέρες το χρόνο. Την παραπάνω  άδεια δικαιούνται και οι γονείς   με παιδιά στο νηπιαγωγείο.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι γονείς που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία, δικαιούνται μειωμένου ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα για να μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στις ειδικές φροντίδες των παιδιών (ν.1483/84).

ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 •  Να εργάζεται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα.
 •  Να έχει παιδί με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία.
 •  Το ωράριο του εργαζόμενου γονέα σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται κατά 1 ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών.
 •  Η πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία του παιδιού διαπιστώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ

 • Στον προγραμματισμό αδειών. Οι εργοδότες που απασχολούν γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών ή άνω των 16 με βαριά ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία, υποχρεούνται κατά τον προγραμματισμό του χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών να λαμβάνουν υπόψη τους κατά προτεραιότητα.
 • Στην καταγγελία συμβάσεων εργασίας. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές. (ΕΓΣΣΕ 2002 -2003, άρθρο 8)

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS

Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση που έχουν υπηρεσία μέχρι  τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί  ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ  2004 άρθρο 11).

ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Η ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ.

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι(16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του η αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (ΕΓΣΣΕ 2004 άρθρο12).

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 9)

ΠΟΤΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ν.1346/83 άρθρο 2).

1.Εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 ημερών, (άρθρο 7, ΕΓΣΣΕ 96), συνεχών ή διακεκομμένων κατ’ έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις .

2.Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι -εργαζόμενες σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα και ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο υπηρεσίας στον εργοδότη.

Η ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή φοιτητή και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της σχολής του που υποβάλλεται στον εργοδότη από τον εργαζόμενο.

Για τους ανήλικους εργαζόμενους που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές – φοιτητές ο Ν. 1837/89, ορίζει ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις άδεια άνευ αποδοχών δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε μέρα εξετάσεων. Για την άδεια αυτή, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες, καταβάλλονται αποδοχές από τον ΟΑΕΔ.

Για τις ημέρες αδείας εξετάσεων οι μαθητές – σπουδαστές δικαιούνται αποδοχές από τον ΟΑΕΔ.

Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται άδεια 14 ημερών με αποδοχές.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό  δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΕΓΣΣΕ 2004-05,άρθρο 10).

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

Για να διευκολύνεται  η εκπαίδευση  και η επιμόρφωση  των συνδικαλιστών στελεχών, καθώς και η ανάδειξη  νέων στελεχών  μεταξύ   των εργαζομένων, προβλέπεται οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις και εργασίες  που απασχολούν πάνω από 50 μισθωτούς, να χορηγούν πρόσθετη κανονική άδεια με αποδοχές, διάρκειας μέχρι δύο εβδομάδων το έτος, σε μισθωτούς που επιλέγονται  για το σκοπό αυτό από τη ΓΣΕΕ και σε αναλογία 1% επί του προσωπικού που απασχολούν. Ο αριθμός των μισθωτών που θα επιλέγονται κάθε έτος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 3 μισθωτούς, αλλά ούτε μεγαλύτερος από 15.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι και στον ιδιωτικό τομέα με αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια.

Η διάρκεια της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση. Συγκεκριμένα:

για το πενθήμερο:

 • από 200 – 400 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
 • από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
 • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες

για το εξαήμερο:

 • από 100 – 200 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
 • από 201 – 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες
 • από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
 • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 17 Ν. 1264/1982)

1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβαθμίων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα διοικητικά συμβούλια, τις ελεγκτικές επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβαθμίων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές των τριτοβαθμίων οργανώσεων.

2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει:

α) Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης άδεια απουσίας όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

β) Στα μέλη των Διοικητικών  Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών

δευτεροβαθμίων οργανώσεων άδεια απουσίας έως 9 μέρες το μήνα και έως 15 για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.

γ) Στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως 5 μέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω, και ως τρεις μέρες αν είναι λιγότερα.

δ) Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας  για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

3. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων και στο 1/3 του αναφερόμενου στα εδάφ. β’ και γ’ χρόνου προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση.

4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση εκτός από το δικαίωμα λήψεως αποδοχών για τον αντίστοιχο χρόνο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειας τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.

(Βλέπε επίσης και άρθρο 6 παρ. 3  ν. 2224/94 που έχει ως εξής: Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες: α) στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον  οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1501 – 10000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, δ) στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτό οργανώσεις έχουν άνω των 10000 ψηφισάντων μελών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Οι μέρες αυτές είναι πληρωμένες.

4. α) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του ν. 1264/82 (ΦΕΚ 79 Α’). Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

β) Το άρθρο 18 του ν. 1264/82 ισχύει τόσον επί των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παραγρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/82, όσον και επί των μισθωτών των απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Κάθε άλλη αντίθετη ρύθμιση καταργείται.

5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μίας ή της άλλης πλευράς, η Επιτροπή του άρθρου 15 αυτού του νόμου.

Αφήστε μια απάντηση

Close Menu