Αναδρομικές περικοπές στα εφάπαξ βοηθήματα, κατ’ εφαρμογή των ν. 4024/2011 και 4093/2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου  ΙΑ.5. του νόμου 4093/2012 (Φ.Ε.Κ., Α΄, 222/12.11.2012), το εφάπαξ βοήθημα το οποίο χορηγείται στους  ασφαλισμένους μέχρι  την  31.12.1992 που αποχώρησαν της υπηρεσίας μετά  την … Continue reading

Η (μη) συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις μετά το Ν. 4072/2012

Του Α. Κυριακίδη Με την παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.4.2012) το άρθρο 4 του Ν. 3068/2002 τροποποιήθηκε ως εξής: «1. Η αναγκαστική εκτέλεση για … Continue reading

Τι γίνεται με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μετά το Φεβρουάριο του 2012;

Η γνωστή σε όλους τους ενασχολούμενους με τα εργασιακά (και όχι μόνο) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) υπ’αρ. 6 της 28.2.2012 επέφερε πλήθος αλλαγών στο εργατικό δίκαιο συνολικά και σε κατοχυρωμένα … Continue reading

Έγγραφα, Στοιχεία Ελέγχου που θεωρούνται από Επιθεώρηση Εργασίας – Χρόνος διατήρησής τους στο αρχείο επιχείρησης (Πίνακας, διατάξεις)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Σ.ΕΠ.Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ 10 έτη (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2556/1997) ΕΙΔΙΚΟ … Continue reading

Απολύσεις Υπαλλήλων & Εργατών – Αποζημιώσεις – Προειδοποίηση – Απαγόρευση Ομαδικών Απολύσεων: Συνοπτική Επισκόπηση, Πίνακες

Απόλυση χωρίς Προειδοποίηση: Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) μετά από συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στην δική του επιχείρηση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον απολυόμενο την … Continue reading

Έγγραφο υπ’αρ. 4355/16/3.3.2011 Υπουργείου Εργασίας: «Εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας»

Στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σκιαγραφούνται τα βασικά σημεία του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε αυτό οι «μνημονιακοί» νόμοι 3846/2010 και 3899/2010 (δυστυχώς όμως … Continue reading

Πίνακες Κατωτάτων Ορίων Αποδοχών μετά την 14.2.2012

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 Μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012 Υπ. Εργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 14/2/2012 … Continue reading

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: Υποχρεώσεις Συναλλασσομένων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.   ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΔΙΑΑΠ/Γ2γ/26913 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΦΕΚ 1860/Β’/22-12-06). ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ … Continue reading

Άδειες εργαζομένων (συνολική επισκόπηση)

Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας   ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια  με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη … Continue reading