Επίσχεση εργασίας – Συμψηφισμός ανταπαίτησης εργοδότη – Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα – Επιδόματα ΟΑΕΔ δεν αφαιρούνται από οφειλόμενες αποδοχές

Περίληψη Απόφασης: Υποχρέωση εργοδότη για καταβολή συμφωνηθεισών αποδοχών και πέραν του παγίου μηνιαίου μισθού. Επίσχεση εργασίας: προϋποθέσεις για μη καταχρηστικότητα αυτής, συνέπειες για εργοδότη. Κρίση περί μη καταχρηστικότητας επίσχεσης εργασίας … Continue reading